Buzás Zsuzsa Füz Nóra
Buzás Zsuzsa Füz Nóra

 

Technológia alapú mérés-értékelés a zeneoktatásban

 

Az előadás prezentációja
A tudományok területén egyre növekvő érdeklődés tapasztalható a zenei képességek fejlődésével, transzferhatásaival kapcsolatban. 2005 és 2011 között dinamikusan, 35%-kal nőtt e téren a publikációk száma. Ugyanakkor, amíg a zenei hallással több kutatás foglalkozik, a zenei képességek komplex mérésére-értékelésére, illetve ezek kialakítására kevés vizsgálat irányul. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni szemmozgás-követéses és elektronikus tesztelés segítségével. A net-generáció a korábbi tanulói populációktól eltérő szokásokkal rendelkezhet, javasolt tehát, hogy tanulóink képességeit technológia alapú módszerek, eszközök, eljárások segítségével is értékeljük a zeneelméleti oktatás területén. Kutatásunkban 10-14 éves tanulók dallam- és ritmusolvasási készségének vizsgálatával foglalkoztunk Kodály koncepciója alapján. A szemmozgás-követéses vizsgálatban magyar, német és luxemburgi zeneiskolás diákok vettek részt. A kottákhoz kapcsolódó gyakoriságot mutató hőtérképek, illetve a videofelvételek segítséget nyújtanak a gyakorlathoz tarozó nehézségek feltárásában. Az online teszt és a háttérkérdőívek felvétele szintén 10-14 éves diákok körében zajlott zenei képességeik és ismereteik vizsgálatára, általános tantervű (N=170) és zeneiskolás diákok (N=90) részvételével. Az adatok rögzítésére az eDia-platformon került sor. Az elektronikus diagnosztikus rendszer nagy előnye a papír alapú mérésekkel szemben, hogy a képekkel, hangokkal, vagy akár animációkkal, videókkal színesített feladatok és a változatos válaszadási formák (kijelölés, kattintás, átszínezés, mozgatás, átrendezés) életszerűbbé, élvezhetőbbé teszik a feladatok megoldását. Az egyedi visszajelentési rendszernek köszönhetően pedig mind a tanulók, mind pedig pedagógusaik azonnal tájékozódhatnak a tesztek eredményéről. A tesztváltozatok reliabilitásmutatói (általános iskola: Cronbach-α=0,88, zeneiskola: Cronbach α= 0.83) megfelelőnek bizonyultak. A zeneiskolai tesztváltozat 55 feladatot, az általános iskolai 35 zenei feladatot tartalmaz, amelyek az iskolai ének-zenei, illetve szolfézs oktatás tartalmi követelményeire épülnek. Kutatási eredményeink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy részletesebben megismerjük a diákok zenei képességeit és olyan módszertani javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyekkel eredményesebben taníthatók a zenei ismeretek. Objektív mérőeszköz fejlesztésével pedig szintén hozzájárulhatunk a zenei nevelés minőségének javításához.